Kaikki kirjoittajan Sirpa Autio artikkelit

Kauhajoen kaupungin uusi viestintäohje 2017

  • Viestintaohje_2017_kansi
    Kauhajoen kaupungin viestintäohjeen tavoitteena on tukea eri toimialojen viestinnästä ja verkkoviestinnästä vastaavia henkilöitä viestimään
  • avoimesti
  • aktiivisesti
  • ymmärrettävästi
  • oikea-aikaisesti
  • monikanavaisesti
  • vuorovaikutteisesti

 

Kauhajoen kaupungin viestinnässä on otettu huomioon uusi kuntalaki 29 § Viestintä, joka tulee voimaan 1.6.2017 alkaen.
Viestintäohjeen tukena kaupungilla on käytössä graafinen ohjeisto, joka määrittää Kauhajoen kaupungin visuaalisen ilmeen.
Viestintäohje..

Kauhajoelle perustetaan puurakentamista edistävä tehdas

CLT Plant Oy perustaa Kauhajoelle tehtaan, jonka tuottamalle suomalaisesta puusta valmistetulle CLT:lle on kova kysyntä. Tehtaan omistajina tulee olemaan pohjalaisia yrittäjiä. Toiminta työllistänee noin 150 työntekijää ja liikevaihdon arvioidaan olevan
– Suomessa CLT:n kysyntä ylittää jo nyt tarjonnan ja rakennusprojekteja on jouduttu lykkäämään materiaalien huonon saatavuuden vuoksi. Kysynnän on arvioitu kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa. Kotimaan lisäksi tuotteella on myös vientinäkymiä, arvioi CLT Plant Oy:n hallituksen puheenjohtaja Keijo Ullakko.

Tammikuussa 2015 perustetun CLT Plant Oy:n osakeanti päättyy 14.10.2016, jolloin käynnistyy myös toimitusjohtajan haku yhtiölle. Tehtaan on tarkoitus käynnistää toimintansa vuoden 2017 syksyllä ja tuottaa CLT:tä markkinoille keväällä 2018.

CLT:tä eli ristiinliimattua puuta käytetään monipuolisesti rakentamisen materiaalina. Suurimpina potentiaalisina käyttökohteina pidetään korkeita puukerrostaloja.
Tehtaan sijainti Kauhajoella on erinomainen sekä logistiikan, koulutetun henkilöstön, yhteistyökumppaneiden että raaka-ainetoimittajien osalta. Lähialueelta löytyy kone- ja laitetoimittajia, sahoja sekä talotehtaita.

– Tehtaan perustaminen on uusien työpaikkojen takia äärimmäisen tärkeä asia Kauhajoen kaupungin lisäksi koko seutukunnalle ja vientinäkymien vuoksi myös valtakunnallisesti. Kaupungin rooli on tukea tämän kaltaista yrittäjyyttä, korostaa Kauhajoen kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti.

CLT on uusiutuva, ekologinen materiaali, jolla on erinomaiset tekniset ominaisuudet. Sen avulla pystytään saavuttamaan korkea sisäilman laatu sekä erinomainen ilmatiiviys, palonkestävyys, lämpöeristys, kosteustasapaino ja akustiikka. Puu koetaan myös esteettisesti miellyttävänä materiaalina.

Myös valtio pyrkii edistämään puun käyttöä rakentamisessa sekä kotimaassa että myös vientituotteena.
– Puukerrostalojen markkinaosuus Suomessa kasvaa tasaisen varmasti. Uusista puukerrostalokohteista valtaosa tehdään CLT-runkoisina, joten on ilahduttavaa, että kotimaisen CLT:n tuotanto lisääntyy yhdellä uudella toimijalla. On erityisen tärkeää, että tuotantoketju CLT-levyistä elementeiksi ja valmiiksi taloiksi on logistisesti hyvin mietitty, sovittu ja hoidettu. Tällöin suurimittakaavainen teollinen puurakentaminen pystyy näyttämään nopeutensa ja kilpailukykynsä, toteaa rakennusopin professori Markku Karjalainen Tampereen teknillisestä yliopistosta.
Tähän mennessä yli 2-kerroksisia asuinpuukerrostaloja on maahamme rakennettu viitisenkymmentä, joissa on yhteensä 1 157 asuntoa. Vuonna 2016 on aloitettu noin 600 uuden puukerrostaloasunnon rakentaminen.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Keijo Ullakko, CLT Plant Oy, puh. 040 549 7250
Kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti, Kauhajoen kaupunki, puh. 040 841 9452
Professori Markku Karjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 040 5832 127

 30.09.16

Kauhajoen verkkosivut on uudistettu

Kauhajoen kaupungin verkkosivut www.kauhajoki.fi on uudistettu.

Nykyiset sivut mukautuvat tyylikkäästi erilaisille näytöille ja päätelaitteille, mukaan lukien mobiililaitteet. Valikkorakennetta on muokattu selkeämmäksi ja tekstejä on jäsennelty sekä tiivistetty selkeämpään muotoon.

Yhteydenpito- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia on lisätty mm. kysy kaupungilta –palvelun myötä. Osallistu ja vaikuta –kanavat on koottu samalle sivulle, josta ne löytyvät helposti.

Esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisuohjelma on uusittu (mobiili) ja sen käyttömahdollisuudet ovat entistä monipuolisemmat. Hakumahdollisuudet ovat hyvät.

Karttapalvelua ollaan juuri päivittämässä ja tämä tulee myös osaltaan parantamaan palveluiden ja kohteiden esilletuomista.

Kauhajoen kaupunki / Facebook –sivut julkaistaan kevään aikana.

Verkkosivujen uudistamistyö jatkuu edelleen.

Lisätietoja aiheesta:
Sirpa Autio
Kaupunginjohtajan sihteeri
p. 0400 825 223
email. etunimi.sukunimi @ kauhajoki.fi

Kauhajoen yrittäjät luovat entistä eloisampaa kauppapaikkaa

Keskusta
Kauhajoen Yrittäjät ry:n 2013–2014 toteuttama Ytimessä yrittäen –hanke polkaisi käyntiin reippaasti toimintaa ja aktiviteetteja ydinkeskustan elävöittämiseksi. Yksittäisten toimenpiteiden lisäksi Suupohjan Kehittämisyhdistyksen (Leader), yrittäjäyhdistyksen ja Kauhajoen kaupungin rahoittaman projektin keskeisin tavoite on ollut rakentaa tukevat karmit jatkuvalle yhteistyölle ja vuoropuhelulle Kauhajoen eri toimijoiden kesken.

Hanke lähti liikkeelle tarpeesta kehittää Kauhajoen ydinkeskustasta entistä houkuttelevampi ja eloisa kauppapaikka. Ydinkeskustaan halutaan entistä tiiviimpää yhteistoimintaa, lisää vetovoimaa ja uudenlaista elävöittämistä.

”Kauhajoella yrittäjyys ja tekemisen tahto ovat tärkeitä menestystekijöitä. Ytimessä yrittäen –hankkeelle oli asetettu neljä tavoitetta, joista merkittävin on toimijoiden yhteistyön edistäminen ja raamien rakentaminen pysyvän kehittämisprosessin aikaansaamiseksi. Toimenpiteiden kohteena ovat olleet myös paikkakunnalta puuttuvien palvelujen kartoittaminen, ydinkeskustan tunnettuuden ja imagon parantaminen sekä houkuttelevuuden ja viihtyisyyden edistäminen”, sanoo Ytimessä yrittäen –hankkeen vetäjä Aki Pitkäkoski.

Hanke aktivoi yli 50 yritystä

Toimintaa on tehostettu monin konkreettisin keinoin ja hankkeeseen on eri tavoin osallistunut yli 50 yritystä. Hankeen aikana on muun muassa tehty kyselykartoituksia, toteutettu yhteistä viestintää, tuotettu työpajoja, perustettu keskustan kehittämiseen pureutuva tiimi eri sektoreiden toimijoista ja siten viitoitettu tietä jatkuvalle yhteistyölle.

Kauhajoen keskustan palvelukyky on laajempi ja monipuolisempi kuin omalla vaikutusalueella oikeastaan tunnetaan. Viestintään oli siksi kiinnitettävä erityistä huomiota. Liikekeskustan yrityksiä kerättiin yhteiseen karttaan. Sen jakelu oli 40 000 kappaletta ja tuotteistettuna karttaa päivitetään vuosittain. Kauhajoen Yrittäjät ry tuottaa 2015 alussa valmistuvan palveluportaalin, jossa esitellään Kauhajoen tarjonta koko laajuudessaan. Paikkatietoon perustuvien mobiilien täsmäpalveluiden mahdollisuuksia on selvitetty keskusta-alueella sekä teknologian että palvelusisällön osalta.

Keskustan kehittämisryhmään – Kauhajoen taajamatiimiin – kuuluu edustajat Kauhajoen Yrittäjät ry:stä, Kauhajoen kaupungilta, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä, Kauhajoen nuorisovaltuustosta, Kauhajoki-seura ry:stä ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulusta. ”Tiimi on sopinut kokoontumisajat ennakkoon syksyyn 2015 saakka ja tarttuu aktiivisesti tuleviin kehittämistarpeisiin. Kauhajoen on oman seutukuntansa keskuksena jatkuvasti vastattava ajankohtaisiin haasteisiin”, toteaa tiimiä vuoden 2014 aikana koordinoinut Aki Pitkäkoski.

Yrittäjien ja kiinteistönomistajien panos on näkynyt myös infrastruktuurin kehittämisessä kaupungin tukena. Tästä esimerkkinä kevyen liikenteen jokisillan teknisten ja rahoituksellisten vaihtoehtojen kartoittaminen, jotta keskustan kannalta tärkeän jokiranta-alueen suunnitelmat saadaan etenemään nopeammin.

”Vanhentuneiden asenteiden muokkaaminen ja totuttujen toimintatapojen ravistelu ovat aina tervetulleita. Tämän kaltainen hankekehitystyö on ensiarvoista menestymisen polulla. Yrittäjien positiivinen tahtotila vauhdittaa toivon mukaan kaikkia tahoja yhteisiin talkoisiin kehittämään Kauhajoesta entistä vetovoimaisempi asuinkunta ja eloisampi kauppapaikka”, sanoo Kauhajoen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jukka Juurakko.

Pitää olla yrittävä luonto ja repäisevä meininki

”Kauhajoen seutu on todellakin yksi yritysmyönteisimmistä paikkakunnista, mutta se ei yksin riitä. Nihkeä taloustilanne vaatii entistä järeämpää ja aktiivisempaa tahdonvoimaa niin meiltä yrittäjiltä kuin myös paikallishallinnolta ja muilta sektoreilta. Ydinkeskustan kehitystyö on keskeinen ja jatkuva prosessi”, vakuuttaa yrittäjä Vesa Ojala.

Yrittäjäyhdistyksen perinteinen joulunavaus oli 2014 uudistamisen tarpeessa. Monilla muillakin paikkakunnilla toteutettava jouluikkunakilpailu oli Kauhajoella 2013 käynnistetty vuosien tauon jälkeen uudelleen. Nyt siihen osallistui 26 toimijaa keskustasta, ja yleisöäänestyksessä annettiin runsaat 2300 ääntä. Perinteisetkin elävöittämistoimenpiteet ovat edelleen toimivia yhdessä jalostaen.

Lisäresurssia kehittämistyöhön on löydetty oppilaitoksista. Seinäjoen ammattikorkeakoulun FramiPro on osoittautunut toimivaksi yhteistyötahoksi. Suupohjan ammatti-instituutin osaamista testattiin muun muassa mediatuotannossa, ja oppilaitoksen resurssin hyödyntämisessä on enemmänkin mahdollisuuksia. Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulun kanssa toteutettiin marras- joulukuussa teemaillan ja työpajaillan yhdistelmä asiakaskokemuksen kehittämisestä. Tämä malli tulee jatkossa toimimaan yhtenä yrittäjäjärjestön ja maakuntakorkeakoulun yhteistyömuotona.

Elävöittämistempausten, jo toimivien yhteistyömuotojen sekä uusien netti- ja mobiilimaailmaa hyödyntävien palvelujen kehittäminen paikkakunnan omista lähtökohdista ja paikallisten toimijoiden voimin on nähty parhaaksi suunnaksi. Esimerkiksi taajamatiimityöskentely on toimiva tapa vastata yhdessä erilaisiin kehittämishaasteisiin.

Kaupunki ja yrittäjät yhdessä

Ytimessä Yrittäen -toiminnan rinnalla toteutettiin Kauhajoen kaupungin hallinnoima Master Plan -hanke, jossa paneuduttiin keskeisten ydintoimintojen sijoittumiseen ja laajempaan kokonaisilmeeseen. Keskeisimpänä yksittäisenä toimenpiteenä oli selvittää laajan Matkahuollon korttelin hyödyntäminen. Ramboll Finland Oy:n kaupallisen konseptoinnin pohjalta Arkkitehdit Kontukoski Oy Tampereelta toteutti fyysisen ideasuunnittelun pienliikekeskukselle. Lisäksi hankkeessa oli mukana arkkitehtiopiskelija Linda Wiksten, jonka tehtävänä oli tutkia yleisemmin, miten ydinkeskustaa voi kaupunkitilallisesti kehittää. Hanke toi uusia näkökulmia, jotka korostavat Kauhajoen omaleimaisuutta ja paikkakunnan hyödynnettävää potentiaalia niin asumisen kuin liiketoiminnankin kannalta.

Lisätietoja:

Ytimessä Yrittäen 2013-2014
Jukka Juurakko, puheenjohtaja, Kauhajoen Yrittäjät ry
jukka.juurakko (ät) erestakaasi.fi, p. 0500 662 189

Master Plan Kauhajoki 2013-2014
Marketta Nummijärvi, kaavoittaja, Kauhajoen kaupunki
marketta.nummijarvi (ät) kauhajoki.fi, p. 040 4810 003

Ytimessä Yrittäen ja Master Plan Kauhajoki -hankkeiden vetäjä 31.12.2014 saakka vastaa myös hankkeen jälkeen mahdollisiin kysymyksiin.
Aki Pitkäkoski
aki (ät) inspire.fi,  p. 040 1850 992